Kategorie

Výrobci

Dodací podmínky


 • Nákup v našem e-shopu Vám bude umožněn bezprostředně po vložení Vámi vybraného zboží do nákupního košíku. Registrace není podmínkou nákupu. Budeme ale rádi, pokud se v našem e-obchodě zaregistrujete. Všechny  údaje označené hvězdičkou je nutné při realizaci objednávky správně vyplnit. Zadáním nesmyslných údajů bude Vaše objednávka nebo registrace při kontrole zrušena! V případě nedostačujících údajů budete vyzváni k opravě dat.
 • Firma  BapiSsfishing, s.r.o. se  zavazuje použít osobní údaje zákazníků  pouze za účelem jednoznačné identifikace zákazníka, komunikace se zákazníkem a  pro zasílání zboží. Dále se zavazuje, že nepředá tyto údaje žádné třetí osobě a v rámci svých možností zabrání úniku těchto informací. Zákazník vytvořením registračního účtu nebo vypľněním objednávkového formuláře  s uložením těchto informací souhlasí.
 • Po ukončení výběru všech položek Vašeho nákupu  budete vyzváni k potvrzení objednávky. Tím dojde k jejímu automatickému odeslání na naši adresu a naši zaměstnanci zajistí její urgentní vyřízení v nejkratším možném čase a to obvykle 2 až  5 pracovních dnů podle rozsahu objednávky. Pokud se stane, že některé zboží nebude skladem, určitě Vás budeme kontaktovat a to telefonicky, e-mailem nebo formou sms.
 • Odesláním objednávky se zavazujete k úhradě objednaného zboží včetně dopravného.V případě objednávky (platí jen pro ČR), jejíž celková cena převyšuje hodnotu 3000 Kč, Vám náklady spojené s expedicí nebudeme účtovat! V případě objednávky zboží, které je dováženo na zakázku nebo zboží, které není momentálně skladem, Vás budeme kontaktovat prostřednictvím elektronické pošty  nebo telefonicky za účelem upřesnění termínu dodání.

 

Reklamační řád

 • Kupující je povinen dodané zboží bez zbytečného odkladu prohlédnout a o případných zjištěných vadách do 5 dnů informovat prodávajícího.
 • Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit písemně (e-mailem) do 5 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné vady. Popsat, o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení kupující odešle na adresu: bapissfishing@email.cz
 • Kupující vadné zboží na reklamaci zašle přepravní službou na adresu sídla prodavájicího BapiSsfishing, s.r.o., 736 01 Havířov-Životice, Na Dolanech 71/19
  Balík musí být označen viditelně nápisem "REKLAMACE" a obsahovat: Reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, dodacího dokladu, záruční list, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo, e-mail).
 • Zpáteční cestu (po vyřízení oprávněné reklamace) hradí provozovatel. 
 • Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů, funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod způsobených chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka. Kupující je povinen zkontrolovat při převzetí zboží od přepravce. Zejména kvůli mechanickému poškození, které by mohlo vzniknout přepravou. V případě poškození zboží přepravou bude náhradu škody řešit prodávající s přepravcem. Na pozdější reklamace mechanického poškození není brán zřetel.
 • Prodávající se zavazuje informovat zákazníka (telefonicky nebo elektronickou poštou) nejpozději do tří dnů od obdržení reklamace o způsobu vyřízení reklamace.

  Paragraf § 616 – Občanský zákoník
 • Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
 • Nestanoví-li tento zákon jinak, shodou s kupní smlouvou podle odstavce 1 se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. U potravin musí být vyznačeno datum minimální trvanlivosti, a jde-li o potraviny podléhající rychlé zkáze, datum použitelnosti. Připouští-li to povaha věci, má kupující právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena.
 • V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.
 • Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
   
  Možnost odstoupení od smlouvy  ze strany kupujícího
  Zákazník má právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího se řídí platným zákonným ustanovením Občanského, popřípadě Obchodního zákoníku. Po obdržení vráceného zboží budou peníze za zboží zaslány bankovním převodem na účet kupujícího a to nejpozději do 30 pracovních dnů po fyzickém obdržení zboží. Z tohoto důvodu je nutné k vrácené zásilce připsat i číslo Vašeho bankovního účtu a pokud je to z Vaší strany možné i číslo objednávky.
 • Vrácení zboží zasláním zpět na dobírku není možné a všechny takovéto zásilky jsou ihned odmítnuty a vráceny zpět odesílateli!
 • Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží včetně expedičních a dopravních nákladů uvedenou v ceníku na internetové stránce. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.  Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odstavec 1 obchodního zákona dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ust. § 409 a násl..

Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0 Kč
Celkem 0 Kč

Košík K pokladně